Zhoršovanie podnikateľského prostredia sa zrýchľuje

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2012

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo aj v treťom štvrťroku 2012. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 79,1 bodu. V porovnaní s druhým štvrťrokom klesol index o 3,73 %. Negatívne hodnotenia podnikateľov vyvolali najmä zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia a zmeny v Zákonníku práce. Slovenskí podnikatelia chápu nutnosť konsolidácie verejných financií, no spôsob, pri ktorom vláda prenáša väčšinu konsolidačného bremena na plecia firiem a živnostníkov, bude mať podľa nich destabilizačný vplyv na podnikateľské prostredie.

V treťom štvrťroku 2012 zaznamenala najvýraznejší pokles položka legislatíva upravujúca dane, poplatky a investície. Hodnotenie tejto položky kleslo oproti predchádzajúcemu štvrťroku o rekordných 11,1 % a dosiahlo tak hodnotu 77,3 bodu. Podnikatelia veľmi citlivo reagujú na zvyšovanie daní, pokiaľ im nie je zo strany štátu kompenzované lepšími verejnými službami a lepším podnikateľským prostredím, ktoré možno docieliť napríklad odbúraním nadbytočnej administratívnej záťaže alebo zlepšením vymožiteľnosti práva. Zníženie ziskov spôsobené vyššou korporátnou daňou bude pôsobiť demotivujúco vo vzťahu k ekonomickej aktivite firiem a okrem iného môže viesť k poklesu investícií a snahám o väčšie optimalizovanie daňových povinností. Podnikatelia vláde vyčítajú aj nedostatočnú snahu o zníženie deficitu obmedzením verejných výdavkov.

Druhé najnegatívnejšie hodnotenia pripísali podnikatelia položke legislatíva upravujúca odvody. Rating tejto položky klesol na úroveň 68,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje pokles o 10,2 %. Už počas diskusie k pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení podnikatelia upozorňovali na negatívne dôsledky zvýšenia daňovo-odvodového zaťaženia, ktorého výška je dlhodobo jednou z hlavných bariér pri tvorbe nových pracovných miest. Nespokojní sú aj s meškaním reformy týkajúcej sa zjednodušenia odvodov.

S poklesom ratingu o 10,1 % sa treťou najnegatívnejšie hodnotenou stala položka pracovnoprávna legislatíva s aktuálnou hodnotou 57,7 bodu. Podnikatelia ostro kritizujú novelu Zákonníka práce, ktorá podľa nich spomalí tvorbu nových pracovných miest, v horšom prípade bude mať za následok pokles zamestnanosti. Zmeny v Zákonníku práce považujú za krok späť, ktorý negatívne ovplyvní podnikateľské prostredie.

Medzi položky, ktoré v treťom štvrťroku zaznamenali výrazné poklesy patria tiež vymožiteľnosť práva a funkčnosť súdnictva, efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci, uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, ako aj zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov. Najmä zle fungujúca justícia patrí dlhodobo podľa podnikateľov k hlavným prekážkam zlepšenia podnikateľského prostredia.

Rast v poslednom sledovanom období zaznamenalo len 6 z 33 hodnotených položiek IPP. Týkajú sa vlastného fungovania podnikov. Podľa podnikateľov sa zlepšila informačná otvorenosť firiem, ich vzťah k životnému prostrediu, vystupovanie voči obchodným partnerom, systém riadenia a manažment ľudských zdrojov, úroveň technológií a kvalita produkcie.

Mohlo by vás zaujímať