Zmeny v zákone o účtovníctve a daňových zákonoch

Predkladateľ: Peter Kažimír, minister financií SR

Návrhy zákonov, ktorými  sa menia a  dopĺňajú zákony:

 • č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
 • č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 • č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
 • č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

 

Popis opatrení

Navrhované zmeny v zákone o účtovníctve by sa mali pozitívne dotknúť približne 60 % podnikateľov. Medzi navrhované zmeny patrí:

 • Zníženie počtu strán účtovnej závierky zo 45 na 8,
 • Malí podnikatelia nebudú musieť viesť cenovú evidenciu v zmysle zákona o cenách,
 • Odpadne povinnosť na konci účtovného obdobia časovo rozlišovať opakujúce sa a nevýznamné položky, napríklad telefónne poplatky.

Tieto výhody by sa vzťahovali na firmy, ktoré by spĺňali aspoň dve z nasledovných podmienok:

 • hodnota majetku 350-tisíc eur a menej,
 • obrat nižší ako 700-tisíc eur,
 • 10 a menej zamestnancov.

MF SR spustilo testovacia prevádzku registra účtovných závierok. Prostredníctvom neho budú môcť firmy bezplatne zverejňovať účtovné závierky v zmysle hesla „jedenkrát a dosť“. Prostredníctvom tohto registra by boli zverejňované aj výročné správy.

K ďalším zmenám patrí:

 • zníženie periodicity inventarizácie majetku,
 • zjednodušenie formulárov daňových priznaní, ktoré prinesie úsporu 3,9 mil. strán,
 • výšenie spodnej hranice pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov pre právnické osoby z 1 659,70 eur na 2 500 eur.

S cieľom zjednodušiť podnikanie sa v daňovom poriadku navrhujú tieto zmeny:

 • zníženie rozsahu údajov, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri registrácii na daň, čím sa zníži administratívna záťaž podnikateľských subjektov, vypúšťajú sa údaje pri registrácii, ktoré vie štát získať iným spôsobom bez zaťaženia podnikateľských subjektov a údaje, ktoré sa nevyužijú efektívne (napr.  údaje o štatutárnych orgánoch spoločnosti, doklad, že nemá nedoplatky na colnom úrade a nebude sa tiež predkladať zoznam členských štátov, do ktorých predpokladá dodávať predmet spotrebnej dane) čo celkovo zníži počet strán registračných tlačív a príloh z 27 na 12,
 • zjednotenie formulárov,
 • inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti,
 • možnosť preúčtovania mylne uhradenej platby a zároveň sa zavádza možnosť, aby daňový subjekt nebol v takomto prípade sankcionovaný za oneskorenú úhradu,
 • upravujú sa tiež podmienky, po splnení ktorých môže byť platiteľ DPH, ktorý si opakovane neplnil povinnosti a je evidovaný v zozname, ktorý zverejňuje finančná správa, z tohto zoznamu vymazaný,
 • zavádza sa kontrolný výkaz, ide o jedno z najperspektívnejších opatrení v boji proti daňovým únikom, ktoré dáva možnosť efektívnejšie a rýchlejšej kontroly a umožní daňovej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti na strane dodávateľa a kontrolu odpočtov dane na strane odberateľa,
 • pri úrokoch a licenčných poplatkoch sa zrážková daň mení z 19 na 35%.

Mohlo by vás zaujímať