Zrevidovať verejné výdavky a netvoriť dlh

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska je znepokojená rastúcimi verejnými výdavkami a nekrytým nárastom miezd zamestnancov verejnej správy.

Svetová hospodárska kríza výrazne znížila ekonomickú aktivitu podnikateľov i obyvateľov na Slovensku, čo sa prejavilo neočakávaným poklesom hrubého domáceho produktu o 5,6% a neočakávane nízkym výberom DPH na úrovni 46,2% z plánovaného objemu v prvom štvrťroku 2009. Napriek tomu vláda doposiaľ nezrevidovala štátny rozpočet na rok 2009 a nezreálnila príjmy a výdavky štátu v kontexte vplyvu svetovej finančnej krízy.

V mzdovej oblasti podľa Štatistického úradu SR relatívne najrýchlejšie rástla v prvom štvrťroku 2009 priemerná nominálna mzda vo verejnej správe a obrane (o 11 %), z toho najmä v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti (o 22,5 %) a v povinnom sociálnom zabezpečení (o 16,6 %). Nominálne mzdy v podnikoch s 20 a viac zamestnancami vzrástli v prvom štvrťroku 2009 pre hospodársku krízu v priemere len o 3%, čo po zohľadnení inflácie predstavuje pokles reálnych miezd o 0,1%.

Nezohľadnenie aktuálneho hospodárskeho vývoja vo výdavkoch verejnej správy spôsobí nárast zadlženia krajiny. Dlh, vytvorený okrem iného aj nekrytým rastom miezd vo verejnej správe, budú musieť ekonomické subjekty v budúcnosti splácať formou vyšších daní a peniaze použité na splácanie dlhu budú chýbať v oblastiach, ktoré sú dlhodobo finančne poddimenzované, ako školstvo a zdravotníctvo. PAS preto žiada, aby vláda čo najskôr zrevidovala rozpočet verejných financií, šetrila na výdavkovej strane rozpočtov a mzdy zamestnancov verejnej správy upravovala v súlade s reálnymi možnosťami ekonomiky. V čase, keď rastie nezamestnanosť, je dôležité, aby vláda neplytvala s prostriedkami, ale efektívne ich využívala na zlepšovanie podmienok na podnikanie, čo zabezpečí vytváranie nových pracovných miest.

Mohlo by vás zaujímať