Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon)

Predkladateľ: Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cieľom nového stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov je vytvoriť právny rámec na skvalitnenie, urýchlenie a zvýšenie efektívnosti výstavby. Kladie si za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém týkajúci sa zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe. Navrhovaný zákon nahradí v súčasnosti platný zákon z roku 1976 s výnimkou inštitútu vyvlastnenia, ktorý bude upravený samostatným zákonom.

Návrh zákona zachová koncepciu ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva, ktorá zahŕňa hmotno-právne ustanovenia, ako aj procesy obstarávania a schvaľovania územných plánov, umiestňovania, ohlasovania a povoľovania stavieb vrátane kolaudácie, odstraňovania stavieb, osobitných oprávnení stavebného úradu, štátneho stavebného dohľadu a sankcií.

Prináša so sebou zmeny v podobe rozšírenia povinnosti mať územný plán obce na všetky obce, pretože každá obec by mala mať odborne spracovaný strategický dokument územného rozvoja, čím sa plánuje prispieť k zlepšeniu života obyvateľov aj vylúčením využívania územia. Zavádza zastavovací plán, ktorý má obsahovať podrobné lokálne zastavovacie podmienky pre nezastavané stavebné pozemky, a tak postupne nahradiť súčasné ad hoc rozhodovanie stavebných úradov o umiestnenie stavby v správnom konaní.

Navrhovaný zákon precizuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti účastníkov a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy správneho konania. Racionalizuje konania tým, že obmedzuje správne konanie o umiestnení stavby zavedením zásadného priameho vplyvu zastavovacích plánov, pri drobných stavbách ho zrušuje úplne, pri jednoduchých stavbách ho spája so stavebným povoľovaním do jediného konania. Tým sa plánuje zjednodušiť a skrátiť schvaľovací proces stavieb.

Presnejšie vyjadruje postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách, najmä presným definovaním nepovolenej stavby a zohľadnením účasti investora na porušení zákona, rozložením zodpovednosti (a tým aj sankcií a ochranných opatrení) aj na ostatných účastníkov nepovolenej výstavby (najmä na dodávateľa stavebných prác a dodávateľov vody a energií na nepovolenú stavbu).

V rámci boja proti tzv. čiernym stavbám sa posilní postavenie a kompetencie Slovenskej stavebnej inšpekcie. Navrhovaný zákon už neumožňuje dodatočné povolenie týchto stavieb, ktoré vzniknú po účinnosti navrhovaného zákona. Navrhuje sa preto zaviesť prechodné obdobie od účinnosti zákona, ktorým sa poskytne šanca vlastníkom nepovolených stavieb, aby v určenej lehote stavby zlegalizovali a predišli tým ich odstráneniu. V ostatnom prípade bude stavebník povinný nepovolenú stavbu na vlastné náklady bezodkladne odstrániť. Ak stavebník neodstráni túto nepovolenú stavbu alebo jej časť, stavebnému úradu vzniká nárok na podanie návrhu na uskutočnenie exekúcie.

Očakáva sa pozitívny dopad na štátny  rozpočet z príjmov za pokuty za priestupky a správne delikty. Návrh zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať