Vláda SR: Analýza a návrh možnosti urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR

Predkladateľ: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra

Vláda SR prijala Národný program reforiem SR, ktorý bude realizovaný počas volebného obdobia do polovice roka 2014 a ktorý prináša súbor opatrení nevyhnutných pre posilnenie oživenia hospodárstva. Jednou zo štrukturálnych priorít tohto programu reforiem je podnikateľské prostredie,  ktorého súčasný stav je negatívne hodnotený, v ktorom  prevláda nadbytočná byrokracia, na elimináciu ktorej je zároveň potrebné sa zamerať.

Funkčná elektronická verejná správa umožní podnikateľom a ostatným osobám prístup k informáciám a službám, pričom najvýraznejším prínosom je zníženie administratívnej záťaže jednotlivcov a podnikateľov pri komunikácii s verejnou správou a zvyšovaním jej transparentnosti.

Cieľom analýzy, ktorú vykonal rezort geodézie, kartografie a katastra na základe predmetného uznesenia vlády, je navrhnúť ďalšie urýchľovanie procesu registrácie majetku,  zefektívnenie výkonu a zníženie nákladov na fungovanie verejnej správy a taktiež zníženie administratívnej zaťaženosti verejnosti pri komunikácii s verejnou správou.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať