Inflácia a spravovanie štátu boli top bariérami podnikania v 1. polroku 2021

Nečakaný rast cien surovín, energií, logistiky a obalov boli podľa podnikateľov najväčšou bariérou podnikania v prvom polroku 2021. Druhou najviac kritizovanou oblasťou bola zlá funkčnosť politického systému v štáte. Nasledovali byrokracia a nezrozumiteľnosť a nestálosť legislatívy. Vyplýva to z Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý už 20 rokov systematicky hodnotí zmeny v podnikateľskom prostredí. Vypracúva ho Podnikateľská aliancia Slovenska na základe dotazníkového zisťovania medzi podnikateľmi.

Podnikanie v prvom polroku naďalej výrazne ovplyvňovala pandemická situácia. Uvoľňovanie obmedzení a jarné oživenie zmiernili negatívny pohľad podnikateľov na vývoj podnikateľského prostredia. Napriek tomu pesimistický pohľad v hodnoteniach jednotlivých oblastí prevážil a hodnota IPP klesla o 2,6 %, čo celkovo indikuje relatívne zhoršenie stavu podnikateľského prostredia oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Za top bariéru podnikania označili respondenti nestabilitu a zlú predvídateľnosť cien výrobných vstupov, kde došlo k výrazným nárastom predovšetkým v oblasti energií, logistiky, surovín a materiálov. Hodnotenie položky cenová stabilita preto kleslo oproti predchádzajúcemu obdobiu o 9,3 %. Komplikované vzťahy vo vládnej koalícii odráža negatívne hodnotenie funkčnosti politického systému v štáte, ktorého rating sa na základe odpovedí podnikateľov zhoršil o 5,5 %. Nasledujú ďalšie chronické bariéry ako byrokracia a prieťahy v konaní na úradoch so zhoršeným hodnotením o 5,4 % a zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov s rovnakým poklesom skóre o 5,4 %. Piatou top bariérou bol nedostatočná kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily (-5,0 %).

Z 23 externých faktorov vplývajúcich na kvalitu podnikateľského prostredia pocítili podnikatelia zlepšenie len v 4 oblastiach. Ocenili lepšie fungovanie štátnych inštitúcií – katastra, daňových úradov a pod. – kde došlo z zlepšeniu hodnotenia o 4,9 %.  Zlepšil sa tiež prístup k finančným zdrojom (+1,7 %). Zlepšenie, hoci len veľmi nízke, zaznamenali hodnotenia boja proti korupcii (+0,5 %) a boja proti hospodárskej kriminalite a organizovaného zločinu (+0,3 %).

V hodnotení vlastného vplyvu podnikateľov prostredie okolo ich podnikov sa im pozitívne najviac darí v environmentálnych aktivitách a informačnej otvorenosti podnikov. Naopak, čoraz väčšími výzvami sú rastúci počet sporov a tlak na mzdové náklady.

Pozn.: Čím dlhší pruh napravo od nulovej osi, tým vyššia spokojnosť podnikateľov s vývojom sledovaného parametra podnikateľského prostredia v danom polroku a naopak.

 Hodnotenie zákonov za 1. polrok 2021

Z 11 vybraných zákonov, schválených Národnou radou SR v prvom polroku, podnikatelia 10 ohodnotili pozitívne. Najvyšší rating +39,26 na škále od -300 do 300 získala novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktoréj cieľom je zjednodušiť živnostenské podnikanie v rôznych oblastiach.

Na druhom mieste sa umiestnil Zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorého účelom je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Nasleduje …. PROSIM DOPISAT NAZOV ZAKONA A COPY PASTE CHARAKTERISTIKU. DAJME SEM TOP 5 zákonov. Tu nájdeš ich charakteristiky (v spodnej časti): Formulár indexu podnikateľského prostredia (IPP) – Podnikateľská aliancia Slovenska (alianciapas.sk)

 Charakteristiky ďalších hodnotených zákonov:

Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Novela zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
PROSIM DOPLNIT ZVYŠNÉ ZáKONY

Pozn.: Podnikatelia v prieskume vyjadrujú mieru súhlasu s vybranými zákonmi, ktoré schválil parlament v sledovanom období, na škále od -3 (absolútny nesúhlas) do +3 (absolútny súhlas) a následne hodnotia dôležitosť zákonov pre podnikateľské prostredie na škále od 0 (nedôležitý) do 100 (strategicky dôležitý). Výsledný rating zákonov vzniká vynásobením miery súhlasu a dôležitosti.

Poznámky k metodológii Indexu podnikateľského prostredia

IPP je pocitový index, ktorý zachytáva vnímanie podnikateľov na vývoj vybraných parametrov podnikateľského prostredia. Nevypovedá o absolútnej kvalite podnikateľského prostredia, ale odráža vnímanie podnikateľov. Negatívne hodnoty indexu nemusia znamenať, že podnikateľské prostredie sa nutne zhoršuje, môžu ale svedčiť o prevládajúcom pesimizme podnikateľov.

Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001. Respondenti prvý raz hodnotili názor na stav podnikateľského prostredia za tretí štvrťrok 2001. Index začínal na referenčnej hodnote 100. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 72. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v prvom polroku 2021, čo predstavuje horizont 20 rokov. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.

Mohlo by vás zaujímať