Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 4. štvrťroku 2014

V závere roka 2014 bolo hodnotených až sedem opatrení schválených v Národnej rade SR v sledovanom období. Šesť zákonov bolo hodnotených kladne, jeden zákon získal negatívne hodnotenie. Priemerný rating zákonov v štvrtom štvrťroku bol -6,88 bodu (na škále od -300 do 300 bodov).

Najlepšie podnikatelia ohodnotili novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá zjednotila sadzby dane z motorových vozidiel a zvýhodnila novšie a ekologickejšie vozidlá. Novela získala rating +20,22 bodu. Druhým najpozitívnejšie hodnoteným opatrením s ratingom +15,81 bodu bola novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorou sa zaviedla povinnosť vyhotovovania zvukových záznamov zo súdnych pojednávaní. Na treťom mieste sa umiestnil Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý o.i. zaviedol prísnejšiu ochranu nahlasovateľov korupcie (rating +5,67 bodu). Na ďalších priečkach skončili s veľmi nízkym pozitívnym hodnotením novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zavedenie súbehu dávky v hmotnej núdzi s prímom z práce), novela zákona o službách zamestnanosti (zavedenie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní) a novela zákona o zdravotnom poistení (zavedenie odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových zamestnancov).

Výrazne negatívne hodnotenie získala novela zákona o dani z príjmov, ktorá o.i. zmenila podmienky odpisovania majetku, zrušila osobitné lízingové odpisovanie, zaviedla elektronickú registračnú pokladňu, pravidlá nízkej kapitalizácie a superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Zákon o dani z motorových vozidiel 0,62 33% 20,22
2. Novela Občianskeho súdneho poriadku 0,75 21% 15,81
3. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 0,30 19% 5,67
4. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi 0,19 16% 2,99
5. Novela zákona o službách zamestnanosti 0,13 20% 2,46
6. Novela zákona o zdravotnom poistení 0,06 28% 1,71
7. Novela zákona o dani z príjmov -1,31 43% -55,74

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Mohlo by vás zaujímať